Navigácia

Aktuálne všeobecné podmienky platné od 02/16/2020 23:15:59


Úvodné ustanovenie

  1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude na Stránky umiestňovať dáta a súbory, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo dáta a súbory, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi s všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami alebo poškodzujú tretie osoby.

  2. ...

Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 02/16/2020 23:15:59.

  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú tiež podmienky Poskytovateľa služby WebĽahko uvedené na adrese https://www.weblahko.sk/pricelist/terms/?site.